اعضای شورای دانش آموزی و وظایف آن ها

 

وظایف اعضای شورای دانش آموزی :

1-سعی و تلاش در شناخت دانش آموزان علاقه مند ، فعال ، هنرمند در کارهای پرورشی

2-همکاری در برنامه های نماز ، بهداشت ، اردوها ، مسابقات ، کتابخانه ، مراسم صبحگاه ، کنترل و نظارت در رفت و آمد بچه ها و امر به معروف و نهی از منکر

3-همکاری در اداره  نشریات دیواری ، پوسترها ، پیام ها

4-ارائه و انتقال پیشنهادات از طرف بچه ها  به مدرسه در ارتباط با کارهای مدرسه

5-همکاری با مربی پرورشی – معاونین مدرسه – مربی بهداشت – خدمتگزار مدرسه

6-در ارتباط با همکاری با خدمتگزار مدرسه ، نظارت و کنترل بر محیط زیست مدرسه و کلاس و رفع اشکال توسط خدمتگزاران

7-مهمترین وظیفه و انتظار اعضای محترم شورای دانش آموزان این است که خود :

8-فردی منظم ، مودب ، درس خوان ، فعال ، باگذشت و مهربان و .... در خانه و مدرسه باشد تا بدینو سیله دانش آموزان از شما الگو بگیرند .

حفظ  شرائط داوطلب نماینده  در طول سال تحصیلی

الف- رعایت اخلاق و ارزش های اسلامی و مقبولیت در بین دانش آموزان

ب- داشتن روحیه مسئولیت پذیری و توان ایجاد ارتباط با دیگران

ج- برخورداری از نظم و انضباط تحصیلی و پایبندی به قوانین مدرسه

د- برخورداری از وضعیت تحصیلی متوسط رو به رشد

هـ - برخورداری از وضعیت رفتاری متعادل            

آلبوم تصاویر

جشن تكليف

جشن تكليف

         

نمایش
هفته كتاب و كتابخواني

هفته كتاب و كتابخواني

         

نمایش
انتخابات شوراي دانش آموزي

انتخابات شوراي دانش آموزي

         

نمایش