اهداف دوره ابتدایی

براساس پیش نویس تنظیم شده از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش

 

ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ، عبادی و اخلاقی

 1. با آموزه های آشکار خداشناسی ، پیامبر شناسی ، امام شناسی (پیشوایان دینی) آشنا شود و احساس مثبت خود را نسبت به ایشان ابراز نماید.
 2. دریافت های خود را از مطالعه روش زندگی معصومین (ع) در زمینه آداب و اخلاق دینی و تاثیر آن بر روابط و رخدادهای زندگی خویش بیان نماید.
 3. با قرائت صحیح و درک آیات قرآن (مفاهیم ساده و عینی) از آموزه های آن ها (اعتقادات ، احکام ، اخلاق و ...) استفاده کند .

ساحت تعلیم و تربیت سیاسی اجتماعی

 1. با مصادیق مانوس زندگی اجتماعی مانند خانواده و مدرسه و تکوین و تغییر آن در گذرزمان آشنا شود و تصور خود را درباره شکل خانواده و مدرسه در آینده ارائه کند.
 2. ویژگی های شخصی خود (علایق ، توانایی ها و ...) و تاثیر آن ها را بر عملکرد خویش در زندگی فردی و اجتماعی بشناسد و روش ها و الگوهای ارائه شده برای تعامل سازنده و توسعه ظرفیت های فردی بکار گیرد.   

ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی حرفه ای

 1. مفهوم و روش های مصرف بهینه براساس نگاه اقتصادی و ارزشی را بشناسد، مصادیق مهم آن را در زندگی شخصی و خانوادگی به کار گیرد.
 2. با مفاهیم ساده و اولیه کارآفرینی در زمینه ارائه خدمات و تولید محصولات آشنا شود و با کسب مهارت های ساده کارآفرینی ، قدرت تخیل و خلاقیت خود را برای تولید یک محصول یا خدمت به کار گیرد.

ساحت تعلیم و تربیت زیبایی شناسی هنری

 1. مشاهده مستقیم خود را از طبیعت (تجربیات دست اول) با استفاده از تخیل و خلاقیت به زبان هنر ابراز و آن را برمبنای معیارهای شخصی از زیبایی مورد ارزیابی قرار دهد.
 2. اثر فرهنگی – هنری را توصیف و با توجه به معیارهای شخصی ، تاثیر آن را برخود بیان کند.

ساحت تعلیم و تربیت زیستی بدنی

 1. با شناسایی ویژگی ها، نیازها و توانمندی های خود ، الگوی رفتاری متناسب با آن را برای حفظ و ارتقاء (توانایی بدنی ، شادابی ) سلامت در زندگی خود به کارگیرد.
 2. برنامه های تفریحی ، ورزشی ، سالم سازی در ابعاد فردی ، خانوادگی و محلی را بشناسد و نقش خود را در اجرای این برنامه ها ایفا کند.
 3. با کسب آگاهی درباره محیط خانه و مدرسه تاثیر عملکرد خود بر محیط زندگی و سلامت فردی اش بررسی و نتایج آن را به کار گیرد.

ساحت تعلیم و تربیت علمی و فناورانه

 1. با کسب تجربیات مستقیم و مطالعه درباره پدیده های طبیعی (آیات الهی) روابط ریاضی الگوهایی را شناسایی کند و آن را برای حل مسائل ساده به کارگیرد .
 2. با استفاده از مهارت های کار علمی ، اموخته ها و دستاوردهای خود را با دیگران در میان بگذارد.
 3. با تولید یک محصول فرآیند تجربه مستقیم و شخصی خود را تشریح کند.